Privacybeleid

Verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Crossfit Malaga SL, (hierna, Maniakfitness), met maatschappelijke zetel (NIET FYSIEKE STORE) in Avd. Ortega y Gasset 142 - 29006 - Malaga. Als u vragen hebt over de bescherming van uw gegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@maniakfitness.com.

Voor welk doel en met welke legitimiteit behandelt Maniakfitness persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, informeert Maniakfitness de gebruiker, of de wettelijke vertegenwoordiger van dezelfde die hen kan verstrekken, dat hun gegevens op deze website door Maniakfitness voor de volgende doeleinden zullen worden verwerkt:

  1.  Computercontrole van de website. Maniakfitness zal deze acties van bewaking en controle van het gebruik van de website uitvoeren om elk frauduleus gebruik te voorkomen en op te sporen. Deze behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de wetgeving inzake elektronische communicatie en de veiligheid van netwerken en informatiesystemen, om ongeoorloofde toegang, wijziging of verlies van informatie met betrekking tot derden, andere dan de gebruiker, te vermijden, te voorkomen en/of op te sporen, wat Maniakfitness civielrechtelijk, strafrechtelijk en/of administratief aansprakelijk kan stellen.
     
  2. Beheer van het door de gebruiker ingediende verzoek. Maniakfitness zal die gegevensverwerking uitvoeren die nodig is voor de aandacht van de door de gebruiker gedane verzoeken. Zo verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, achternaam, identiteitsbewijs, e-mail, telefoon, provincie, postcode. Deze behandeling zal worden uitgevoerd op basis van uw toestemming die u in de registratieformulieren en bij het verzenden van het verzoek hebt gegeven.
     
  3. Maniakfitness kan u commerciële mededelingen sturen, afhankelijk van uw communicatievoorkeuren, en u op de hoogte brengen van evenementen en activiteiten die u zouden kunnen interesseren, op voorwaarde dat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft door middel van de vakjes die naar behoren op de registratieformulieren zijn geplaatst of dat er een legitiem belang is voor dit doel.
     
  4. De navigatie te vergemakkelijken en deze aan uw voorkeuren aan te passen, op basis van het cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens waartoe toegang wordt verkregen, zullen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het verzoek te behandelen of zolang de toestemming om commerciële communicatie te ontvangen niet is ingetrokken. In deze zin zal Maniakfitness de persoonlijke gegevens van de gebruiker bewaren, met de beperkingen van toegang die verschuldigd zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving, voor de periode van verjaring van acties die kunnen voortvloeien uit de relatie met de gebruiker of voor de aandacht van de eisen van de openbare autoriteiten.

Aan wie zullen wij uw gegevens meedelen?

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er vindt evenmin internationale gegevensoverdracht naar derde landen plaats.

Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen?

De persoonlijke gegevens die Maniakfitness van de gebruiker op haar website behandelt, zijn de gegevens die de gebruiker meedeelt in elke andere vorm die de entiteit op haar website kan inschakelen.

Hoe verkrijgt Maniakfitness de toestemming van de gebruiker?

In gevallen waar het nodig is, zoals eerder vermeld, zal Maniakfitness de toestemming van de gebruikers verkrijgen via de specifieke vakjes die zich op de online formulieren bevinden.

De belanghebbende moet er rekening mee houden dat sommige specifieke formulieren een vakje zullen bevatten waarin toestemming wordt gevraagd om commerciële communicatie te mogen verzenden.

Hoe kan de gebruiker zijn toestemming intrekken?

De gebruiker kan te allen tijde de toestemming intrekken die hij heeft gegeven voor de gegevensverwerkingen waarmee hij heeft ingestemd. Evenzo kan de gebruiker instemmen met die gegevensverwerkingen die gebaseerd zijn op toestemming die eerder was geweigerd. Om de gegeven toestemming te wijzigen, kan de gebruiker een verzoek daartoe per e-mail sturen: info@maniakfitness.com.

Wat zijn de rechten van de gebruikers inzake gegevensbescherming?

De gebruiker kan desgewenst het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens uitoefenen, alsmede verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens, verzet aantekenen, alsmede verzoeken om overdraagbaarheid van uw gegevens, via e-mail aan info@maniakfitness.com.

Aan wie kunt u uw eisen stellen?

Gebruikers die menen dat hun rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden of die een vordering hebben met betrekking tot hun persoonlijke informatie, kunnen contact opnemen met info@maniakfitness.com.

In elk geval kunnen gebruikers zich altijd wenden tot het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, https://www.aepd.es.

Cookiebeleid

Toegang tot deze Website kan het gebruik van cookies met zich meebrengen. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke Gebruiker wordt gebruikt - in de verschillende apparaten die kunnen worden gebruikt om te navigeren - zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later en alleen door de server die ze heeft geïmplementeerd, kan worden gelezen. Cookies maken het surfen gemakkelijker en gebruiksvriendelijker en brengen geen schade toe aan het surfapparaat.

Cookies zijn automatische procedures voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de voorkeuren die de Gebruiker tijdens zijn bezoek aan de Website heeft bepaald, om hem als Gebruiker te herkennen en zijn ervaring en gebruik van de Website te personaliseren, en kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij het opsporen en oplossen van fouten.

Informatie die via cookies wordt verzameld, kan de datum en het tijdstip van bezoeken aan de Website, de bekeken pagina's, de op de Website doorgebrachte tijd en de bezochte sites net voor en net na de Website omvatten. Deze cookie maakt het echter niet mogelijk contact op te nemen met het telefoonnummer van de gebruiker of met enig ander persoonlijk contactmiddel. Geen enkele cookie kan informatie van de harde schijf van de Gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. De enige manier waarop de privégegevens van de gebruiker in het Cookiebestand kunnen worden opgenomen, is wanneer de gebruiker die gegevens persoonlijk aan de server verstrekt.

Cookies aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, worden als persoonsgegevens beschouwd. Daarom zal het bovengenoemde Privacybeleid op hen van toepassing zijn. In die zin is voor het gebruik ervan de toestemming van de Gebruiker vereist. Deze toestemming zal worden meegedeeld op basis van een echte keuze, geboden door middel van een bevestigend en positief besluit, vóór de eerste verwerking, verwijderbaar en gedocumenteerd.

Eigen koekjes

Cookies zijn cookies die naar de computer of het apparaat van de Gebruiker worden gestuurd en uitsluitend door Maniakfitness worden beheerd voor een betere werking van de Website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de Website en de Inhoud ervan en uw ervaring als Gebruiker te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen als een terugkerende bezoeker van de Website en de inhoud aan te passen om hem/haar inhoud aan te bieden die is afgestemd op zijn/haar voorkeuren.

Cookies van derden

Deze cookies worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die Maniakfitness de door Maniakfitness gevraagde diensten leveren om de website en de ervaring van de gebruiker tijdens het surfen op de website te verbeteren. De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies van derden worden gebruikt, zijn het verkrijgen van toegangsstatistieken en het analyseren van browse-informatie, d.w.z. de manier waarop de Gebruiker met de Website omgaat.

De verkregen informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal bezochte pagina's, de taal, de plaats van het IP-adres van waaruit de gebruiker toegang heeft, het aantal gebruikers dat toegang heeft, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de gebruikte browser, de operator of het type apparaat van waaruit het bezoek wordt gebracht. Deze informatie wordt gebruikt om de Website te verbeteren en om nieuwe behoeften op te sporen teneinde de Gebruikers Inhoud en/of Dienst van optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. In ieder geval wordt de informatie anoniem verzameld en worden trendrapporten van de Website opgesteld zonder individuele gebruikers te identificeren.

U kunt meer informatie krijgen over cookies, informatie over privacy, of de beschrijving van het soort cookies dat wordt gebruikt, hun belangrijkste kenmerken, vervalperiode, enz. raadplegen in de volgende link(s):

https://developers.google.com/analytics

De entiteit(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor het verstrekken van cookies kan (kunnen) deze informatie doorgeven aan derden, indien de wet dit vereist of indien een derde partij deze informatie voor deze entiteit(en) verwerkt.

Uitschakelen, weigeren en verwijderen van cookies

De Gebruiker kan de op zijn apparaat geïnstalleerde cookies - geheel of gedeeltelijk - uitschakelen, weigeren of verwijderen door zijn browser te configureren (waaronder bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari, Explorer). In dit verband kunnen de procedures voor het weigeren en verwijderen van cookies verschillen van internetbrowser tot internetbrowser. Bijgevolg moet de Gebruiker de instructies volgen van de Internetbrowser die hij gebruikt. Indien u het gebruik van cookies - geheel of gedeeltelijk - weigert, kunt u de Website blijven gebruiken, hoewel het gebruik van sommige functies ervan beperkt kan zijn.

CHANGE LOCATION

Select your preferred language

English
Accept
Cookies en privacy

In maniakfitness.nl gebruiken we cookies zodat het web correct werkt, personaliseer uw ervaring en controleer hoe u met internet omgaat. Zodat we je de beste ervaring kunnen bieden van navigatie mogelijk, markeer de cookies die u ons toestaat te gebruiken en klik op accepteren, of direct op 'Accepteer'. Als je meer informatie wilt of nodig hebt, klik dan op meer weten

Selecteer cookies om te accepteren