Juridische kennisgeving

De algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website maniakfitness.com worden hieronder uiteengezet.

Crossfit Malaga SL is de eigenaar van de website maniakfitness.com.

De onderhavige algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website maniakfitness.com, alsmede alle verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, software of teksten; merken en/of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, computerprogramma's die nodig zijn voor de correcte werking, toegang en gebruik ervan, enz.

Elke persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van de Maniak Fitness website zal de conditie van "Gebruiker" hebben, die vanaf deze toegang en/of gebruik, de huidige Algemene Voorwaarden voor toegang en gebruik aanvaardt, die onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden die van verplichte naleving kunnen zijn, zullen worden toegepast. Bijgevolg dient de gebruiker deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

De Maniak Fitness website biedt toegang tot internet inhoud die toebehoort aan Maniak Fitness of haar leveranciers en fabrikanten, inhoud waartoe de gebruiker vrij toegang heeft.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website en verbindt zich ertoe een passend gebruik te maken van de inhoud en diensten die Maniak Fitness aanbiedt via haar website en deze niet te gebruiken voor ongeoorloofde, illegale of in strijd met de goede trouw en openbare orde activiteiten; schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van Maniak Fitness, haar leveranciers of derden, invoeren of verspreiden in het netwerk van computervirussen, bugs, wormen of andere fysieke of logische systemen die vatbaar zijn voor het veroorzaken van de hierboven genoemde schade.

In aanvulling op deze vrije toegang, voor sommige diensten die door Maniak Fitness via haar website worden aangeboden, is het noodzakelijk voor de gebruiker om zich te registreren als klant, waarbij een reeks persoonlijke gegevens worden verstrekt die nodig zijn om toegang te krijgen tot de genoemde diensten. In deze gevallen zullen de bepalingen in de sectie "Privacybeleid" van de Maniak Fitness-website van toepassing zijn.

De inhoud van de Maniak Fitness website is gericht op eindgebruikers. Ongeoorloofd commercieel gebruik is ten strengste verboden.

Maniak Fitness, door zichzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals de inhoud van hetzelfde, eigendom van Maniak Fitness of haar leveranciers.

De gebruiker stemt ermee in de Intellectuele en Industriële eigendomsrechten van Maniak Fitness te respecteren.

U kunt de elementen van de website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of enige andere hardware, op voorwaarde dat het uitsluitend en alleen voor uw persoonlijk en privégebruik is, waarbij derhalve de transformatie, distributie, openbare mededeling, terbeschikkingstelling of enige andere vorm van exploitatie, alsmede de wijziging, wijziging of decompilatie ervan strikt verboden zijn. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de website van Maniak Fitness zijn geïnstalleerd.

In geen geval zal worden begrepen dat de toegang en het gebruik van de website door de gebruiker de volledige of gedeeltelijke afstand, overdracht, licentie of overdracht van deze rechten door Maniak Fitness impliceert. Maniak Fitness kan cookies gebruiken om de navigatie van de Gebruiker door de website te personaliseren en te vergemakkelijken. Voor alle aangelegenheden in verband met het gebruik ervan gelden de bepalingen van het onderdeel Privacybeleid van de website.

Maniak Fitness behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht op haar website en kan de inhoud en diensten die via deze website worden aangeboden wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar website bevinden.

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere websites bevat, zal Maniak Fitness geen enkele vorm van controle uitoefenen over deze sites en de inhoud ervan.

In geen geval zal Maniak Fitness enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een andere website, noch garant staan voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites.

Het opnemen van deze externe verbindingen impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of deelneming met de verbonden entiteiten.

Maniak Fitness zal bij overtreding van deze voorwaarden alsmede bij oneigenlijk gebruik van haar website alle civiele en strafrechtelijke acties ondernemen die de wet haar toekent.

Maniak Fitness behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot haar website en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die zich niet aan deze Algemene Voorwaarden voor Toegang en Gebruik houden.

De titels van de verschillende clausules dienen enkel ter informatie en zullen de interpretatie van de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden, kwalificeren of uitbreiden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik en de Algemene contractvoorwaarden, hebben de bepalingen van de laatste voorrang.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Toegang en Gebruik door een rechtbank, een tribunaal of een bevoegde administratieve instantie geheel of gedeeltelijk nietig of niet van toepassing zouden worden geacht, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid geen invloed hebben op de overige bepalingen ervan of op de Algemene Voorwaarden voor Zakelijk Gebruik.

Het niet uitoefenen of uitvoeren door Maniak Fitness van enig recht of bepaling vervat in deze algemene voorwaarden zal geen afstandsverklaring van hetzelfde inhouden, tenzij erkend en schriftelijk overeengekomen door Maniak Fitness.

Maniak Fitness zal in staat zijn om op elk moment de hier bepaalde voorwaarden te wijzigen, die eerder en naar behoren zijn gepubliceerd zoals ze hier verschijnen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht zolang zij worden weergegeven en niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, op welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zullen zijn.

Maniak Fitness zal nooit de mededeling publiceren dat de voorwaarden zijn gewijzigd.

Maniak Fitness zal vervolgen via de wettelijke middelen van de Spaanse justitie alle SPAM ontvangen in hun e-mails.

De relatie tussen Maniak Fitness en de Gebruiker zal worden beheerst door de wetten van de Spaanse staat.

 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
  • Website: http://maniakfitness.com
  • Domein eigenaar: Crossfit Malaga SL
  • FISCAAL NUMMER: B92887686
  • Geregistreerd adres: Avenida Ortega y Gasset 142 - 29006 - MALAGA (GEEN WINKEL VOOR HET PUBLIEK)
  • Contact: Elektronische post (e-mail): info@maniakfitness.com
  • Telefoon: +34 952269979
 2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
 3. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 4. WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE
 5. LINKS
 6. ALGEMEEN
 7. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE DUUR ERVAN
 8. ANTI-SPAMBELEID
 9. TOEPASSELIJKE WETGEVING

 

Hoe te kopen op de Maniak Fitness website

Verzending

Omdat onze producten meestal zwaar zijn, gebruiken wij voor bestellingen boven de 20kg als standaard transport agentschap TPU (Transport Spoedpakket). De uitbestede dienst is conventioneel vervoer over land, d.w.z. vrachtwagen met oprijplaat. Wij geven een levertijd van 1 week op het schiereiland, hoewel in de meeste gevallen de service 48/72 uur op het schiereiland zal zijn, en 7/15 dagen als het buiten het schiereiland is. Deze dienst is tot aan uw deur, aangezien de chauffeur de goederen zal uitladen en achterlaten aan de deur van uw bedrijf, lokaal of thuis (niet tot aan uw appartement, bijvoorbeeld). Als u een speciale levering nodig heeft, neem dan contact met ons op. Het transportbureau houdt rekening met zowel het gewicht als het volume (blokjes van 250 kg/m3). Evenzo zijn er producten die een toeslag moeten betalen in geval van speciale behandeling. Deze toeslag wordt toegepast in de volumetrische berekening van de bestelling.

Voor lichte zendingen, gebruiken wij als een agentschap van vervoer per pakjes aan Agentschap Postal.

Promotiecodes en kortingen

De geldigheid van promoties, codes en kortingen op de prijzen van de website zijn naar goeddunken van Maniak Fitness. Dergelijke kortingen zijn evenmin cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. Kortingscodes en coupons zijn niet van toepassing op geplaatste bestellingen.

Geeft

Wanneer en waarom kan ik een bestelling retourneren?

De volgende situaties kunnen zich voordoen bij het retourneren van een bestelling:

Het artikel dat ik heb ontvangen heeft tijdens het transport schade opgelopen: U moet ons op de hoogte stellen van eventuele breuk of schade als gevolg van transport door contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@maniakfitness.com, aangezien we hiervan op de hoogte moeten zijn dat er binnen de gestelde termijn (maximaal 48 uur na ontvangst van de bestelling) een incident heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw pakket ontvangt, opent u het en controleert u de koopwaar. Zorg ervoor dat het product tijdens het transport niet is beschadigd. Zorg ervoor dat het ontvangen pakket uiterlijk in goede staat is. Anders dit feit op de leveringsbon van de vervoerder noteren, de zending weigeren en ons binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte stellen. In geval van verslechtering van het product of gebrek aan overeenstemming als gevolg van transport (die niet zichtbaar zijn op het moment van levering), moet u ons binnen 48 uur na ontvangst per e-mail op de hoogte stellen.

Het is zeer belangrijk te onthouden dat wij slechts 48 uur hebben om de verzekering van kracht te laten worden, dus u moet deze feiten binnen deze periode meedelen door contact op te nemen met onze klantendienst, hetzij telefonisch of schriftelijk via e-mail. U dient de instructies voor het verzenden van de retourzending te volgen zoals aangegeven door onze Klantenservice.

Het artikel dat ik heb ontvangen voldoet niet aan mijn verwachtingen en ik heb besloten het te retourneren (Terugtrekking van aankoop).

U heeft 14 werkdagen vanaf ontvangst van uw bestelling om deze te retourneren. Evenals bij de vorige gelegenheid is het van essentieel belang dat u telefonisch of schriftelijk per e-mail contact met ons opneemt, zodat wij uw retourzending kunnen verwerken.

U dient de instructies voor het verzenden van de retourzending te volgen zoals aangegeven door onze Klantenservice. De klant draagt de volledige kosten van transport en beheer.

Het product is defect (fabricagefout) en ik ben binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling (Terugtrekking van de aankoop). Indien u binnen de eerste 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een gebrek aan het product vaststelt, kunt u tot terugzending overgaan. Evenals bij vorige gelegenheden is het van essentieel belang dat u telefonisch of schriftelijk per e-mail contact met ons opneemt, zodat wij uw retourzending kunnen verwerken. U dient de instructies voor het verzenden van de retourzending te volgen zoals aangegeven door onze Klantenservice. Belangrijk: Soms worden producten gemanipuleerd en beschadigd teruggestuurd. Indien onze dienst-na-verkoop vaststelt dat het teruggezonden artikel slijtage vertoont ten gevolge van manipulatie, wordt de terugzending niet aanvaard. Terugzending van specifiek voor de klant vervaardigd materiaal wordt niet aanvaard.

Procedure voor het verzenden van de artikelen in geval van terugzending:

Indien u voldoet aan de hierboven uiteengezette vereisten van tijd en vorm voor het retourneren van de bestelling, dient u de volgende stappen te volgen:

Neem eerst telefonisch of per e-mail contact op met onze Klantenservice om uw beslissing om het product terug te sturen kenbaar te maken en om uw retournummer (RMA-nummer) aan te vragen. U moet de instructies voor de retourzending opvolgen zoals aangegeven door onze klantendienst, aangezien u de zending vrachtvrij moet verzenden via de vervoerder die wij daarvoor hebben aangeduid en naar het adres dat wij u daarvoor hebben meegedeeld.

Vereisten voor het retourneren van een bestelling

Om een bestelling te kunnen retourneren, moet u aan alle voorwaarden voldoen:

U bent binnen de termijn: maximaal veertien werkdagen na ontvangst van de bestelling. U hebt contact opgenomen met onze klantenservice om uw beslissing mede te delen en u hebt uw RMA-nummer. Het artikel moet in de originele verpakking zitten. Het artikel moet in perfecte staat zijn. Het artikel moet worden opgestuurd met alle documentatie die bij het artikel werd geleverd. Het artikel moet worden teruggestuurd met het originele, perfect ingevulde retourformulier (met het bijbehorende RMA-nummer). Het product moet perfect verpakt zijn om incidenten of schade tijdens het vervoer te voorkomen.

Belangrijk: Als consumenten worden beschouwd: natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen op een gebied dat buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit valt. Maniak Fitness aanvaardt geen retourzendingen wegens annulering door bedrijven of autonome.

Garanties

Alle door Maniak Fitness geleverde producten hebben een garantie van 2 jaar, zolang het defect van het materiaal een defect van oorsprong is, en niet te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing of verslechtering van het materiaal door de klant. Ook misbruik of intensief gebruik van het materiaal dat tot slijtage of breuk leidt, valt niet onder de garantie, aangezien het niet om een fabricagefout gaat.

Esthetische gebreken die te wijten zijn aan het productieproces zelf, zoals: esthetische onvolkomenheden van het rubber, poriën in de gegoten producten, vervuiling door het lossingsmiddel, wrijving van de kartonnen doos met het product zelf, worden niet beschouwd als interventies onder garantie. Evenmin zullen de interventies in garantie zijn dat de hulzen van een staaf niet gelijktijdig draaien, noch de problemen die voortvloeien uit het ontbreken van onderhoud zoals een lagere rotatie of het verschijnen van roest. De kleur van het op de website getoonde product kan variëren, afhankelijk van het scherm waarop u het bekijkt en de temperatuur van de verlichting.

Om een garantie in behandeling te nemen moet u contact met ons opnemen en het materiaal goed verpakt en gefrankeerd opsturen. Materiaalzendingen die zonder deugdelijke verpakking geschieden, worden naar de oorsprong teruggezonden.

Het is voor ons onmogelijk om garantie te verlenen op een product dat niet volledig of beschadigd wordt geleverd.

Het materiaal zal binnen de kortst mogelijke tijd (afhankelijk van het probleem) naar de klant worden teruggestuurd zonder verzendkosten voor hetzelfde.

Belangrijk: Natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen op een gebied dat buiten het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit valt, worden in aanmerking genomen als consumenten. Maniak Fitness geeft één jaar garantie op alle producten voor bedrijven of freelancers.

CHANGE LOCATION

Select your preferred language

English
Accept
Cookies en privacy

In maniakfitness.nl gebruiken we cookies zodat het web correct werkt, personaliseer uw ervaring en controleer hoe u met internet omgaat. Zodat we je de beste ervaring kunnen bieden van navigatie mogelijk, markeer de cookies die u ons toestaat te gebruiken en klik op accepteren, of direct op 'Accepteer'. Als je meer informatie wilt of nodig hebt, klik dan op meer weten

Selecteer cookies om te accepteren