Nota prawna

Ogólne warunki dostępu i korzystania z witryny internetowej maniakfitness.com są określone poniżej.

Crossfit Malaga SL jest właścicielem strony internetowej maniakfitness.com.

Niniejsze ogólne warunki regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej maniakfitness.com, jak również wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z jej zawartości, która obejmuje, ale nie ogranicza się do obrazów, oprogramowania lub tekstów, marek i/lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, programów komputerowych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp i/lub korzysta ze strony internetowej Maniak Fitness posiada status "Użytkownika", który akceptuje, od momentu tego dostępu i/lub korzystania, niniejsze Ogólne Warunki Dostępu i Użytkowania, które będą stosowane niezależnie od Ogólnych Warunków Umownych, które mogą być obowiązkowo stosowane. W związku z tym użytkownik musi uważnie przeczytać niniejsze warunki ogólne.

Serwis internetowy Maniak Fitness zapewnia dostęp do treści internetowych należących do Maniak Fitness lub jego dostawców i producentów, treści, do których użytkownik ma swobodny dostęp.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej i zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania treści i usług, które Maniak Fitness oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz do niewykorzystywania ich do działań niedozwolonych, nielegalnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; powodowania szkód w systemach fizycznych i oprogramowaniu Maniak Fitness, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych, robaków lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które są w stanie spowodować wyżej wymienione szkody.

Oprócz tego bezpłatnego dostępu, w przypadku niektórych usług świadczonych przez Maniak Fitness za pośrednictwem strony internetowej, konieczne będzie dokonanie przez Użytkownika rejestracji jako Klient, podając szereg danych osobowych niezbędnych do uzyskania dostępu do ww. usług. W takich przypadkach zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w sekcji "Polityka prywatności" na stronie internetowej Maniak Fitness.

Zawartość strony internetowej Maniak Fitness przeznaczona jest dla użytkowników końcowych. Nieuprawnione wykorzystanie komercyjne jest surowo zabronione.

Maniak Fitness sam lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również treści na niej zawartych, będących własnością Maniak Fitness lub jej dostawców.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Maniak Fitness.

Możesz przeglądać elementy strony internetowej, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub innego sprzętu, pod warunkiem, że jest to tylko i wyłącznie dla Twojego osobistego i prywatnego użytku, a zatem surowo zabronione jest przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne przekazywanie, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma wykorzystania, jak również jego modyfikacja, zmiana lub dekompilacja. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, obchodzenia lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronie internetowej Maniak Fitness.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowitą lub częściową cesję tych praw przez Maniak Fitness. Maniak Fitness może używać plików cookies w celu personalizacji i ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po stronie internetowej. We wszystkich sprawach związanych z ich wykorzystaniem zastosowanie mają postanowienia zawarte w sekcji Polityka Prywatności serwisu.

Maniak Fitness zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne na swojej stronie internetowej oraz może zmieniać, usuwać lub dodawać treści i usługi świadczone za jej pośrednictwem, jak również sposób ich prezentacji lub umiejscowienia na stronie internetowej.

W przypadku, gdy strona zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, Maniak Fitness nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i ich zawartością.

W żadnym wypadku Maniak Fitness nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do innej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompleksowości, precyzji, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Podobnie, włączenie tych zewnętrznych powiązań nie oznacza jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub udziału z podmiotami powiązanymi.

Maniak Fitness będzie ścigać naruszenie tych warunków, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie swojej strony internetowej, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą być jej przypisane przez prawo.

Maniak Fitness zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własne żądanie lub na żądanie osób trzecich, użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania.

Nagłówki poszczególnych klauzul mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację Ogólnych Warunków, nie kwalifikują się do niej ani jej nie rozszerzają.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania a Ogólnymi Warunkami Kontraktowymi, pierwszeństwo mają postanowienia tych ostatnich.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, przez jakikolwiek Sąd, Trybunał lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia tych samych lub Ogólnych Warunków Umowy.

Niewykonanie lub wykonanie przez Maniak Fitness jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszych Ogólnych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia, chyba że zostanie to potwierdzone i uzgodnione na piśmie przez Maniak Fitness.

Maniak Fitness może w każdej chwili zmienić warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostały wcześniej i należycie opublikowane w takiej formie, w jakiej się tutaj ukazały.

Niniejsze ogólne warunki obowiązują tak długo, jak są wyświetlane i nie są całkowicie lub częściowo zmienione, po czym obowiązują zmienione ogólne warunki.

Maniak Fitness nigdy nie opublikuje informacji, że warunki zostały zmienione.

Maniak Fitness będzie ścigał za pomocą środków prawnych hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości każdy SPAM otrzymany na swoją pocztę elektroniczną.

Stosunki pomiędzy Maniak Fitness a Użytkownikiem będą regulowane przez prawo hiszpańskie.

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  • Strona internetowa: http://maniakfitness.com
  • Właściciel domeny: Crossfit Malaga SL
  • NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: B92887686
  • Adres siedziby: Avenida Ortega y Gasset 142 - 29006 - MALAGA (sklep niedostępny dla publiczności)
  • Kontakt: poczta elektroniczna (e-mail): info@maniakfitness.com
  • Telefon: +34 952269979
 2. CEL I ZAKRES STOSOWANIA
 3. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ
 4. MODYFIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 5. LINKI
 6. OGÓLNE
 7. ZMIANA TYCH WARUNKÓW I OKRESU ICH OBOWIĄZYWANIA
 8. POLITYKA ANTYSPAMOWA
 9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO

 

Jak kupować na stronie Maniak Fitness

Wysyłka

Ponieważ nasze produkty są w większości ciężkie, przy zamówieniach powyżej 20kg używamy domyślnej agencji transportowej Transporty TPU. Usługa zlecona to konwencjonalny transport lądowy, czyli samochód ciężarowy z rampą. Podajemy czas dostawy 1 tydzień na półwyspie, chociaż w większości przypadków usługa będzie 48/72h na półwyspie, i 7/15 dni, jeśli jest to poza półwyspem. Ta usługa jest do drzwi, ponieważ kierowca będzie rozładować i zostawić towar na drzwi firmy, lokalnej, lub domu (nie w górę zamówienia do mieszkania, na przykład). Jeśli potrzebujesz jakiejś specjalnej dostawy, skontaktuj się z nami. Agencja transportowa bierze pod uwagę zarówno wagę jak i objętość (kostkowanie na 250kg/m3). W ten sam sposób istnieją produkty, które podlegają dopłacie w przypadku specjalnej obsługi. Dopłata ta jest uwzględniana w kalkulacji objętościowej zamówienia.

W przypadku przesyłek lekkich, jako pośrednictwo w przewozie paczek stosujemy do Agencja Postal.

Kody promocyjne i rabaty

Ważność promocji, kodów i rabatów na ceny na stronie zależy od uznania Maniak Fitness. Podobnie, rabaty te nie będą się kumulować, chyba że ustalono inaczej. Kody rabatowe i kupony nie mają zastosowania do złożonych zamówień.

Zwraca

Kiedy i dlaczego mogę zwrócić zamówienie?

W procesie zwrotu zamówienia mogą wystąpić następujące sytuacje:

Otrzymany przeze mnie przedmiot uległ uszkodzeniu podczas transportu: Musisz powiadomić nas o wszelkich uszkodzeniach lub uszkodzeniach powstałych podczas transportu, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@maniakfitness.com, ponieważ musimy być tego świadomi że w wyznaczonym terminie (maksymalnie 48 godzin po otrzymaniu zamówienia) doszło do incydentu. Po otrzymaniu przesyłki otwórz ją i sprawdź towar. Upewnij się, że produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Upewnij się, że otrzymana przesyłka jest zewnętrznie w dobrym stanie. W przeciwnym razie zanotuj ten fakt na liście przewozowym przewoźnika, odrzuć przesyłkę i powiadom nas pisemnie w ciągu 24 godzin. W przypadku pogorszenia się stanu produktu lub niezgodności z umową z powodu transportu (które nie są widoczne w momencie dostawy), należy nas o tym powiadomić w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki e-mailem.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że mamy tylko 48 godzin na skuteczność ubezpieczenia, dlatego należy w tym czasie poinformować o tych faktach kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta, telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki zwrotu, wskazanymi przez nasz Dział Obsługi Klienta.

Artykuł, który otrzymałem nie zadowala mnie i postanowiłem go zwrócić (Odstąpienie od zakupu).

Masz 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia na jego zwrot. Podobnie jak w poprzednim przypadku, konieczne jest skontaktowanie się z nami telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa zwrot.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki zwrotu, wskazanymi przez nasz Dział Obsługi Klienta. Klient ponosi pełne koszty transportu i zarządzania.

Produkt jest wadliwy (wada fabryczna) i jestem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia (Odstąpienie od zakupu). W przypadku wykrycia wady produktu w ciągu pierwszych 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia, można przystąpić do jego zwrotu. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, konieczne jest skontaktowanie się z nami telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail, abyśmy mogli przetworzyć Twój zwrot. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki zwrotu, wskazanymi przez nasz Dział Obsługi Klienta. Ważne: Czasami produkty są zwracane zmanipulowane i uszkodzone. W przypadku, gdy nasz serwis posprzedażowy wykryje, że zwrócony przedmiot wykazuje zużycie wynikające z obsługi, zwrot nie zostanie przyjęty. Zwroty materiałów wyprodukowanych specjalnie dla klienta nie będą przyjmowane.

Procedura wysyłania artykułów w przypadku zwrotu:

W przypadku spełnienia wymagań czasowych i formalnych wyjaśnionych powyżej dla zwrotu zamówienia, należy wykonać następujące kroki:

Najpierw należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną, aby poinformować o swojej decyzji dotyczącej zwrotu produktu i poprosić o numer zwrotu (numer RMA). Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przesyłki zwrotnej wskazanymi przez nasz Dział Obsługi Klienta, ponieważ należy ją wysłać za pośrednictwem wskazanego przez nas przewoźnika na adres podany przez nas.

Wymagania dotyczące zwrotu zamówienia

Aby móc dokonać zwrotu zamówienia upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania:

Jesteś w terminie: maksymalnie czternaście dni roboczych od otrzymania zamówienia. Skontaktowałeś się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby poinformować o swojej decyzji i posiadasz numer RMA. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Przedmiot musi być w idealnym stanie. Przedmiot musi być wysłany z całą dokumentacją, która została do niego dołączona. Towar należy odesłać wraz z oryginalnym, dokładnie wypełnionym formularzem zwrotu (wraz z odpowiednim numerem RMA). Produkt musi być doskonale zapakowany, aby uniknąć wypadków lub uszkodzeń w transporcie.

Ważne: Pod uwagę konsumentów będą brane osoby fizyczne lub prawne działające poza zakresem działalności gospodarczej lub zawodowej. Maniak Fitness nie przyjmuje zwrotów za odstąpienie od umowy przez firmy lub osoby niezależne.

Gwarancje

Wszystkie produkty dostarczane przez Maniak Fitness posiadają 2-letnią gwarancję, o ile wada materiału jest wadą pochodzenia, a nie wynika z niewłaściwego obchodzenia się, zaniedbania lub pogorszenia jakości materiału przez klienta. W ten sam sposób nadużycie lub intensywne użytkowanie materiału, które prowadzi do zużycia lub pęknięcia, nie jest objęte gwarancją, ponieważ nie jest to wada fabryczna.

Wady estetyczne wynikające z samego procesu produkcji, takie jak: niedoskonałości estetyczne gumy, pory w odlewanych wyrobach, zabrudzenia spowodowane środkiem antyadhezyjnym, otarcia kartonu o sam produkt, nie będą uznawane za interwencje w ramach gwarancji. Ani nie będzie interwencji w gwarancji, że tuleje bar nie obracają się w tym samym czasie, ani nie będzie problemów wynikających z braku konserwacji, takich jak niższy obrót lub pojawienie się rdzy. Kolor produktu przedstawionego na stronie internetowej może się różnić w zależności od ekranu, na którym go oglądasz oraz temperatury oświetlenia.

W celu realizacji gwarancji należy skontaktować się z nami i przesłać materiał odpowiednio zapakowany i opłacony. Przesyłki materiałów, które są wykonane bez właściwego opakowania, będą zwracane do miejsca pochodzenia.

Nie będziemy w stanie zrealizować gwarancji na produkt, który nie jest w pełni kompletny lub który jest uszkodzony.

Materiał zostanie odesłany do klienta w możliwie najkrótszym czasie (w zależności od problemu) bez kosztów wysyłki.

Ważne: Pod uwagę konsumentów będą brane osoby fizyczne lub prawne działające w obszarze niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Maniak Fitness udziela rocznej gwarancji na wszystkie produkty dla firm lub freelancerów.

CHANGE LOCATION

Select your preferred language

English
Accept
Pliki cookie i prywatność

W maniakfitness.pl używamy plików cookies, aby strona działała poprawnie, personalizować Twoje doświadczyć i sprawdzić, jak wchodzisz w interakcję z siecią. Abyśmy mogli zaoferować Ci najlepsze wrażenia możliwa nawigacja, zaznacz pliki cookie, na których używanie pozwalasz, i kliknij akceptuj lub bezpośrednio na 'Akceptuj'. Jeśli chcesz lub potrzebujesz więcej informacji, kliknij wiedzieć więcej

Wybierz pliki cookie do zaakceptowania