Νομική ειδοποίηση

Οι γενικοί όροι πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου maniakfitness.com παρατίθενται παρακάτω.

Η Crossfit Malaga SL είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας maniakfitness.com.

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου maniakfitness.com, καθώς και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, λογισμικού ή κειμένων, εμπορικών σημάτων ή/και λογοτύπων, συνδυασμών χρωμάτων, δομής και σχεδιασμού, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία, πρόσβαση και χρήση του, κ.λπ....

Κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή/και χρησιμοποιεί τον ιστότοπο Maniak Fitness θα έχει την ιδιότητα του "χρήστη", ο οποίος αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, τους παρόντες Γενικούς Όρους Πρόσβασης και Χρήσης, οι οποίοι θα ισχύουν ανεξάρτητα από τους Γενικούς Όρους Σύμβασης που ενδέχεται να είναι υποχρεωτικοί. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους.

Ο ιστότοπος Maniak Fitness παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο που ανήκει στη Maniak Fitness ή στους προμηθευτές και κατασκευαστές της, περιεχόμενο στο οποίο ο χρήστης έχει ελεύθερη πρόσβαση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου και συμφωνεί να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρει η Maniak Fitness μέσω του ιστότοπού της και να μην τα χρησιμοποιεί για να προβεί σε παράνομες, παράνομες ή αντίθετες προς την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη δραστηριότητες, να προκαλέσει βλάβη στα φυσικά συστήματα και το λογισμικό της Maniak Fitness, των προμηθευτών της ή τρίτων, να εισάγει ή να διαδώσει ιούς υπολογιστών, σφάλματα, σκουλήκια ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή λογικά συστήματα που είναι ικανά να προκαλέσουν την προαναφερθείσα ζημία.

Εκτός από αυτή την ελεύθερη πρόσβαση, για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχει η Maniak Fitness μέσω της ιστοσελίδας της, ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί ως πελάτης, παρέχοντας μια σειρά από προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στην ενότητα "Πολιτική απορρήτου" του ιστότοπου Maniak Fitness.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου Maniak Fitness απευθύνεται σε τελικούς χρήστες. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση.

Η Maniak Fitness, η ίδια ή ως εκδοχέας, είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιστότοπού της, καθώς και του περιεχομένου του, που ανήκουν στη Maniak Fitness ή στους προμηθευτές της.

Ο χρήστης συμφωνεί να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Maniak Fitness.

Μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία της ιστοσελίδας και ακόμη και να τα εκτυπώνετε, να τα αντιγράφετε και να τα αποθηκεύετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, αρκεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, απαγορεύεται, επομένως, αυστηρά η μετατροπή, η διανομή, η δημόσια ανακοίνωση, η διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, καθώς και η τροποποίηση, η αλλοίωση ή η αποσυμπίληση. Ο χρήστης οφείλει να αποφεύγει τη διαγραφή, αλλοίωση, παράκαμψη ή χειραγώγηση οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον ιστότοπο Maniak Fitness.

Σε καμία περίπτωση δεν νοείται ότι η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη συνεπάγεται παραίτηση, μεταβίβαση, άδεια ή ολική ή μερική παραχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τη Maniak Fitness. Η Maniak Fitness μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση και τη διευκόλυνση της πλοήγησης του χρήστη στον ιστότοπό της. Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση τους, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας "Πολιτική απορρήτου" της ιστοσελίδας.

Η Maniak Fitness διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες στην ιστοσελίδα της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και μπορεί να αλλάζει, να διαγράφει ή να προσθέτει περιεχόμενο και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή βρίσκονται στην ιστοσελίδα της.

Σε περίπτωση που ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο, η Maniak Fitness δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο επί αυτών των ιστότοπων και του περιεχομένου τους.

Σε καμία περίπτωση η Maniak Fitness δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που ανήκει σε εξωτερικό δικτυακό τόπο, ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους υπερσυνδέσμους ή άλλους δικτυακούς τόπους.

Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν υπονοεί κανενός είδους σύνδεση, συγχώνευση ή συμμετοχή με τις συνδεδεμένες οντότητες.

Η Maniak Fitness θα επιδιώξει την παραβίαση των παρόντων όρων καθώς και οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση του ιστότοπού της ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που μπορεί να της αντιστοιχούν από το νόμο.

Η Maniak Fitness διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατόπιν δικού της αιτήματος ή αιτήματος τρίτου μέρους, στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους Πρόσβασης και Χρήσης.

Οι επικεφαλίδες των διαφόρων ρητρών έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν, περιορίζουν ή επεκτείνουν την ερμηνεία των Γενικών Όρων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πρόσβασης και Χρήσης και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Σύμβασης, υπερισχύουν οι διατάξεις των τελευταίων.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Πρόσβασης και Χρήσης θεωρηθούν άκυρες ή μη εκτελεστές, εν όλω ή εν μέρει, από οποιοδήποτε δικαστήριο, δικαστήριο ή αρμόδιο διοικητικό όργανο, η εν λόγω ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Πρόσβασης και Χρήσης ή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Επιχειρηματικών Συναλλαγών.

Η μη άσκηση ή εκτέλεση από τη Maniak Fitness οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης που περιέχεται στους παρόντες γενικούς όρους δεν συνιστά παραίτηση από αυτούς, εκτός εάν αναγνωρίζεται και συμφωνείται εγγράφως από τη Maniak Fitness.

Η Maniak Fitness θα είναι σε θέση να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους που καθορίζονται εδώ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως και δεόντως δημοσιευθεί όπως εμφανίζονται εδώ.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι θα ισχύουν για όσο διάστημα εμφανίζονται και δεν τροποποιούνται πλήρως ή εν μέρει, οπότε θα ισχύουν οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι.

Η Maniak Fitness δεν θα δημοσιεύσει ποτέ την ειδοποίηση ότι οι όροι έχουν τροποποιηθεί.

Η Maniak Fitness θα ασκήσει δίωξη μέσω των νομικών μέσων της ισπανικής δικαιοσύνης για όλα τα SPAM που λαμβάνει στα email της.

Η σχέση μεταξύ της Maniak Fitness και του χρήστη θα διέπεται από τους νόμους του ισπανικού κράτους.

 1. ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ
  • Δικτυακός τόπος: http://maniakfitness.com
  • Ιδιοκτήτης του τομέα: Crossfit Malaga SL
  • CIF: B92887686
  • Έδρα: Avenida Ortega y Gasset 142 - 29006 - MALAGA (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ)
  • Επικοινωνία: E-mail: info@maniakfitness.com
  • Τηλέφωνο: +34 952269979
 2. ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
 3. ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ
 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ
 5. LINKS
 6. ΓΕΝΙΚΑ
 7. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΑΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΆΣ ΤΟΥΣ
 8. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ
 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

 

Πώς να αγοράσετε στην ιστοσελίδα του Maniak Fitness

Αποστολή

Καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι βαριά, χρησιμοποιούμε την Transportes TXT ως προεπιλεγμένο πρακτορείο μεταφοράς για παραγγελίες άνω των 20 κιλών. Η συμβεβλημένη υπηρεσία είναι συμβατική χερσαία μεταφορά, δηλαδή φορτηγό με ράμπα. Δίνουμε χρόνο παράδοσης 1 εβδομάδα στη χερσόνησο, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η υπηρεσία θα είναι 48/72 ώρες στη χερσόνησο και 7/15 ημέρες αν είναι εκτός της χερσονήσου.  Αυτή η υπηρεσία είναι στην πόρτα σας,, καθώς ο οδηγός θα ξεφορτώσει και θα αφήσει τα εμπορεύματα στην πόρτα της επιχείρησης, των εγκαταστάσεων ή του σπιτιού σας (δεν μεταφέρει την παραγγελία στο διαμέρισμά σας, για παράδειγμα). Εάν χρειάζεστε ειδική παράδοση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ο οργανισμός μεταφορών λαμβάνει υπόψη τόσο το βάρος όσο και τον όγκο (κυβισμός στα 250kg/m3). Κατά τον ίδιο τρόπο, ορισμένα προϊόντα υπόκεινται σε πρόσθετη χρέωση σε περίπτωση ειδικού χειρισμού. Αυτή η προσαύξηση εφαρμόζεται στον ογκομετρικό υπολογισμό της παραγγελίας.

Το πρακτορείο μεταφορών θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον εντοπισμό, αλλά αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το πρακτορείο για να συντονίσετε την παράδοση, μπορείτε να καλέσετε το πλησιέστερο υποκατάστημα χρησιμοποιώντας τον  Κατάλογος αντιπροσωπειών TXT

Για ελαφρές αποστολές, χρησιμοποιούμε την  Agencia CTT Express ως πρακτορείο μεταφοράς δεμάτων. Αυτό το πρακτορείο παραδίδει στην ηπειρωτική Ισπανία σε 24/48 ώρες και εκτός της ηπειρωτικής Ισπανίας σε περίπου 7 ημέρες.

Κωδικοί προώθησης και εκπτώσεις

Η ισχύς των προωθητικών ενεργειών, των κωδικών και των εκπτώσεων στις τιμές της ιστοσελίδας είναι στη διακριτική ευχέρεια της Maniak Fitness. Ομοίως, οι εν λόγω εκπτώσεις δεν θα είναι σωρευτικές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι εκπτωτικοί κωδικοί και τα κουπόνια δεν ισχύουν για τις παραγγελίες που γίνονται. 

Επιστρέφει

Πότε και γιατί μπορώ να επιστρέψω μια παραγγελία;

Κατά τη διαδικασία επιστροφής μιας παραγγελίας ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες καταστάσεις:

Το αντικείμενο που παρέλαβα έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά: Πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν θραύση ή ζημιά λόγω μεταφοράς επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντας ένα e-mail στο info@maniakfitness.com, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί περιστατικό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (48 ώρες κατ' ανώτατο όριο μετά την παραλαβή της παραγγελίας). Όταν παραλάβετε το πακέτο σας, ανοίξτε το και ελέγξτε το εμπόρευμα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία που παραλάβατε είναι εξωτερικά σε καλή κατάσταση. Διαφορετικά, σημειώστε αυτό το γεγονός στο δελτίο αποστολής του μεταφορέα, απορρίψτε την αποστολή και ενημερώστε μας εγγράφως εντός 24 ωρών. Σε περιπτώσεις φθοράς του προϊόντος ή έλλειψης συμμόρφωσης λόγω μεταφοράς (που δεν είναι εμφανείς κατά την παράδοση), θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 48 ωρών από την παραλαβή μέσω e-mail.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι διαθέτουμε μόνο 48 ώρες για να θέσουμε σε ισχύ την ασφάλιση, οπότε πρέπει να μας ενημερώσετε για τα γεγονότα αυτά εντός αυτής της περιόδου επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αποστολή της επιστροφής, όπως υποδεικνύονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Το προϊόν που παρέλαβα δεν με ικανοποιεί και αποφάσισα να το επιστρέψω (Ανάκληση αγοράς)

Έχετε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας για να την επιστρέψετε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή σας.

Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αποστολή της επιστροφής, όπως υποδεικνύονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το πλήρες κόστος μεταφοράς και χειρισμού.

Το προϊόν είναι ελαττωματικό (κατασκευαστικό ελάττωμα) και βρίσκομαι εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας (Ανάκληση της αγοράς). Εάν εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν εντός των πρώτων 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, μπορείτε να το επιστρέψετε. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή σας. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αποστολή της επιστροφής, όπως υποδεικνύονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Σημαντικό: Περιστασιακά, επιστρέφονται χειραγωγημένα και κατεστραμμένα προϊόντα. Σε περίπτωση που η υπηρεσία μας μετά την πώληση διαπιστώσει ότι το επιστρεφόμενο προϊόν παρουσιάζει φθορές λόγω χειρισμού, η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή. Δεν θα δεχτούμε επιστροφές υλικών που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον πελάτη.

Διαδικασία αποστολής των αντικειμένων σε περίπτωση επιστροφής:

Σε περίπτωση που πληροίτε τις απαιτήσεις χρόνου και μορφής που εξηγήθηκαν παραπάνω για την επιστροφή της παραγγελίας, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Αρχικά, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να επιστρέψετε το προϊόν και να ζητήσετε τον αριθμό επιστροφής σας (αριθμός RMA). Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αποστολή της επιστροφής, όπως υποδεικνύονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, καθώς θα πρέπει να την στείλετε ταχυδρομικώς μέσω του μεταφορέα που σας υποδεικνύουμε και στη διεύθυνση που σας παρέχουμε.

Προϋποθέσεις για την επιστροφή μιας παραγγελίας

Για να μπορέσετε να επιστρέψετε μια παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις:

Είστε εντός της καθορισμένης προθεσμίας: το πολύ δεκατέσσερις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας. Έχετε επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας για να γνωστοποιήσετε την απόφασή σας και έχετε τον αριθμό RMA. Το αντικείμενο πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία. Το αντικείμενο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Το αντικείμενο πρέπει να αποσταλεί με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί με το πρωτότυπο έντυπο επιστροφής πλήρως συμπληρωμένο (με τον αριθμό RMA). Το προϊόν πρέπει να είναι τέλεια συσκευασμένο για την αποφυγή περιστατικών ή ζημιών κατά τη μεταφορά.

Σημαντικό: Ως καταναλωτές θεωρούνται τα ακόλουθα: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε τομέα εκτός επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Maniak Fitness δεν θα δεχτεί επιστροφές λόγω ακύρωσης από εταιρείες ή αυτοαπασχολούμενους.

Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που παρέχονται από τη Maniak Fitness έχουν εγγύηση 2 ετών (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L07719), εφόσον το ελάττωμα του υλικού είναι ελάττωμα προέλευσης και δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή φθορά του υλικού από τον πελάτη. Ομοίως, η κακή χρήση ή η εντατική χρήση του υλικού που οδηγεί σε φθορά ή θραύση δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση, καθώς δεν πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.

Αισθητικά ελαττώματα που οφείλονται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής, όπως: αισθητικές ατέλειες του καουτσούκ, πόροι στα χυτά προϊόντα, ρύποι λόγω του διαχωριστικού υλικού, τριβή του χαρτοκιβωτίου με το ίδιο το προϊόν, δεν θα θεωρηθούν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εγγύησης. Ούτε οι παρεμβάσεις θα εγγυώνται ότι τα μανίκια μιας ράβδου δεν θα περιστρέφονται την ίδια στιγμή, ούτε τα προβλήματα που προέρχονται από την έλλειψη συντήρησης, όπως η χαμηλότερη περιστροφή ή η εμφάνιση σκουριάς. Το χρώμα του προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την οθόνη στην οποία το βλέπετε και τη θερμοκρασία του φωτισμού.

Για να διεκπεραιώσετε μια εγγύηση, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να στείλετε το υλικό σωστά συσκευασμένο, με πληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Κάθε υλικό που αποστέλλεται χωρίς την κατάλληλη συσκευασία θα επιστρέφεται στην προέλευσή του.

Θα είναι αδύνατο να διεκπεραιώσουμε εγγύηση για ένα προϊόν που δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένο ή που έχει υποστεί ζημιά.

Το υλικό θα επιστραφεί στον πελάτη στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα (ανάλογα με το πρόβλημα) χωρίς έξοδα αποστολής για το ίδιο.

Σημαντικό: Ως καταναλωτές θεωρούνται τα ακόλουθα: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν σε τομέα εκτός επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Maniak Fitness παρέχει εγγύηση ενός έτους για όλα τα προϊόντα για εταιρείες ή αυτοαπασχολούμενους.

CHANGE LOCATION

Select your preferred language

English
Accept
Cookies και απόρρητο

Στο maniakfitness.gr χρησιμοποιούμε cookies για να λειτουργεί σωστά ο ιστός, να εξατομικεύσετε το δικό σας εμπειρία και ελέγξτε πώς αλληλεπιδράτε με τον ιστό. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία είναι δυνατή η πλοήγηση, επισημάνετε τα cookies που μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε και κάντε κλικ στην επιλογή αποδοχή ή απευθείας 'Αποδοχή'. Εάν θέλετε ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο μάθετε περισσότερα

Επιλέξτε cookies για αποδοχή