Πολιτική απορρήτου

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Crossfit Malaga SL, (εφεξής Maniakfitness), με έδρα (ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) στην Avd. Ortega y Gasset 142 - 29006 - Μάλαγα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@maniakfitness.com.

Για ποιο σκοπό και για ποιους λόγους η Maniakfitness επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, η Maniakfitness ενημερώνει τον χρήστη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του χρήστη που μπορεί να τα παράσχει, ότι τα δεδομένα του θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο από τη Maniakfitness για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1.  Έλεγχος της ιστοσελίδας από υπολογιστή. Η Maniakfitness θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες επιτήρησης και ελέγχου της χρήσης του ιστότοπου, προκειμένου να αποτρέψει και να εντοπίσει οποιαδήποτε δόλια χρήση. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί, να προληφθεί ή/και να εντοπιστεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή απώλεια πληροφοριών που αφορούν τρίτους, εκτός του χρήστη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική, ποινική ή/και διοικητική ευθύνη της Maniakfitness.

  2. Διαχείριση του αιτήματος του χρήστη. Η Maniakfitness θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλει ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, το e-mail, το τηλέφωνο, την επαρχία, τον ταχυδρομικό κώδικα. Η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί βάσει της συγκατάθεσής σας που περιλαμβάνεται στις φόρμες εγγραφής και στην αποστολή του αιτήματος.

  3. Η Maniakfitness μπορεί να αποστέλλει εμπορικές ανακοινώσεις, ανάλογα με τις επικοινωνιακές σας προτιμήσεις, και να σας ενημερώνει για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, υπό την προϋπόθεση ότι μας εξουσιοδοτείτε ρητά μέσω των πεδίων που τοποθετούνται δεόντως στις φόρμες εγγραφής ή ότι υπάρχει έννομο συμφέρον για το σκοπό αυτό.

  4. Για τη διευκόλυνση της περιήγησης και τον προσανατολισμό της στις προτιμήσεις σας, βάσει της Πολιτικής για τα Cookies.

Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχουμε πρόσβαση θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο χρόνο απαιτείται για την εξέταση του αιτήματος ή για όσο διάστημα δεν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών. Υπό αυτή την έννοια, η Maniakfitness θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, με τους περιορισμούς πρόσβασης που οφείλονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταγογράφησης των ενεργειών που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη σχέση που διατηρείται με τον χρήστη ή για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των δημόσιων αρχών.

Σε ποιον θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός από την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Maniakfitness από τον χρήστη στον ιστότοπό της είναι αυτά που ο χρήστης κοινοποιεί με οποιαδήποτε άλλη μορφή που μπορεί να παρέχει η οντότητα στον ιστότοπό της.

Πώς λαμβάνει η Maniakfitness τη συγκατάθεση του χρήστη

Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, όπως προαναφέρθηκε, η Maniakfitness θα λάβει τη συγκατάθεση των χρηστών μέσω των ειδικών πεδίων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές φόρμες.  

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ορισμένα ειδικά έντυπα θα περιλαμβάνουν ένα τετραγωνίδιο που θα ζητά τη συγκατάθεσή του για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων.

Πώς μπορούν οι χρήστες να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή. Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονται σε συγκατάθεση την οποία έχει προηγουμένως αρνηθεί. Για να τροποποιήσει τη συγκατάθεση που έχει δώσει, ο χρήστης μπορεί να το πράξει στέλνοντας αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@maniakfitness.com.

Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα δικαιώματά τους για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων, καθώς και να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους και να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων τους, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@maniakfitness.com.

Σε ποιον μπορείτε να ασκήσετε τις αξιώσεις σας

Οι χρήστες που πιστεύουν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους στην προστασία των δεδομένων ή που έχουν οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση info@maniakfitness.com.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες μπορούν πάντα να απευθύνονται στον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων, την εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων,  https://www.aepd.es.

Πολιτική Cookies

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να συνεπάγεται τη χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης - στις διάφορες συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την περιήγηση - έτσι ώστε ο διακομιστής να θυμάται ορισμένες πληροφορίες που θα διαβάζονται αργότερα μόνο από τον διακομιστή που τις υλοποίησε. Τα cookies καθιστούν την περιήγηση ευκολότερη, πιο φιλική προς το χρήστη και δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή περιήγησης.

Τα cookies είναι αυτόματες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις που έχει καθορίσει ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο, προκειμένου να αναγνωρίζεται ως χρήστης και να εξατομικεύεται η εμπειρία και η χρήση του ιστότοπου, ενώ μπορούν επίσης, για παράδειγμα, να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies μπορεί να περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα των επισκέψεων στον Ιστότοπο, τις σελίδες που προβάλλονται, το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο και τους ιστότοπους που επισκέφθηκαν αμέσως πριν και αμέσως μετά τον Ιστότοπο. Ωστόσο, κανένα cookie δεν επιτρέπει σε αυτό το cookie να επικοινωνήσει με τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο προσωπικής επικοινωνίας. Κανένα cookie δεν μπορεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον σκληρό δίσκο του Χρήστη ή να κλέψει προσωπικές πληροφορίες. Ο μόνος τρόπος για να αποτελέσουν οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη μέρος του αρχείου Cookie είναι να τις δώσει ο Χρήστης προσωπικά στον διακομιστή.

Τα cookies που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός προσώπου θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει και για αυτούς. Υπό αυτή την έννοια, η συγκατάθεση του Χρήστη θα είναι απαραίτητη για τη χρήση των cookies. Η συγκατάθεση αυτή θα κοινοποιείται, βάσει μιας πραγματικής επιλογής, που θα προσφέρεται μέσω μιας θετικής και θετικής απόφασης, πριν από την αρχική επεξεργασία, η οποία θα αφαιρείται και θα τεκμηριώνεται.

Δικά σας cookies

Πρόκειται για cookies που αποστέλλονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του Χρήστη και τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Maniakfitness για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου του και της εμπειρίας σας ως Χρήστη. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη ως επαναλαμβανόμενου επισκέπτη του ιστοτόπου και την προσαρμογή του περιεχομένου ώστε να του προσφέρεται περιεχόμενο που ταιριάζει στις προτιμήσεις του.

Cookies τρίτων μερών

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από εξωτερικές οντότητες που παρέχουν στη Maniakfitness υπηρεσίες που ζητούνται από τη Maniakfitness, προκειμένου να βελτιώσουν τον ιστότοπο και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο. Οι κύριοι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται cookies τρίτων είναι η λήψη στατιστικών στοιχείων πρόσβασης και η ανάλυση πληροφοριών περιήγησης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται αφορούν, για παράδειγμα, τον αριθμό των σελίδων που επισκέφθηκαν, τη γλώσσα, τον τόπο όπου βρίσκεται η διεύθυνση IP από την οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης, τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση, τη συχνότητα και την επανάληψη των επισκέψεων, τον χρόνο επίσκεψης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον τύπο της συσκευής από την οποία γίνεται η επίσκεψη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ιστοτόπου και για την ανίχνευση νέων αναγκών, προκειμένου να προσφέρεται στους χρήστες περιεχόμενο ή/και υπηρεσία βέλτιστης ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυμα και συντάσσονται εκθέσεις σχετικά με τις τάσεις του ιστοτόπου χωρίς να προσδιορίζονται οι μεμονωμένοι χρήστες.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή να συμβουλευτείτε την περιγραφή του τύπου των cookies που χρησιμοποιούνται, τα κύρια χαρακτηριστικά τους, την περίοδο λήξης κ.λπ. στον(στους) ακόλουθο(-ους) σύνδεσμο(-ους):

https://developers.google.com/analytics

Η/οι οντότητα/ες που είναι υπεύθυνη/οι για την παροχή των cookies μπορεί να διαβιβάσει/ουν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν ένα τρίτο μέρος επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες για τις εν λόγω οντότητες.

Απενεργοποίηση, απόρριψη και διαγραφή cookies

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει, να απορρίψει και να διαγράψει τα cookies - εν όλω ή εν μέρει - που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή του, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής του (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Εν προκειμένω, οι διαδικασίες απόρριψης και διαγραφής των cookies ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο άλλο. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση που απορρίψετε τη χρήση των cookies -εντελώς ή εν μέρει- μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αν και η χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών του μπορεί να είναι περιορισμένη.

CHANGE LOCATION

Select your preferred language

English
Accept
Cookies και απόρρητο

Στο maniakfitness.gr χρησιμοποιούμε cookies για να λειτουργεί σωστά ο ιστός, να εξατομικεύσετε το δικό σας εμπειρία και ελέγξτε πώς αλληλεπιδράτε με τον ιστό. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία είναι δυνατή η πλοήγηση, επισημάνετε τα cookies που μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε και κάντε κλικ στην επιλογή αποδοχή ή απευθείας 'Αποδοχή'. Εάν θέλετε ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο μάθετε περισσότερα

Επιλέξτε cookies για αποδοχή